English translation / Eadar-theangachadh Beurla

Inbhean Proifeiseanta airson Òraidichean ann an Colaistean na h-Alba

Tha GTC Alba a’ cumail suas nan Inbhean Proifeiseanta airson òraidichean a tha air an stèidheachadh air na cuspairean de luachan, seasmhachd agus ceannardas.

Tha na h-Inbhean Proifeiseanta air a bhith air an leasachadh tro obair chom-pàirteachail eadar Lìonra Leasachadh Colaiste agus GTC Alba. 

Tha iad air an deilbh mar shlat-tomhais airson ionnsachadh agus teagasg, agus gus àrdachadh agus adhartachadh ionnsachadh proifeiseanta. 

Tha Riaghaltas na h-Alba air an uallach airson nan Inbhean Proifeiseanta sin a thoirt do GTC Alba.    

Gus tuilleadh fhaighinn a-mach mun obair againn an lùib òraidichean colaiste tadhail air an raon sònraichte mu cholaistean

© The General Teaching Council for Scotland - Registered Scottish Charity No. SC006187