Comhairle

Tha GTC Alba air a riaghladh le Comhairle de 37 ball, leis a’ mhòr chuid dhiubh nan tidsearan taghte.

Tha dreuchd bhrìgheil aig buill na Comhairle ann a bhith a’ cumadh proifeisean teagaisg Alba, a’ cumail suas agus a’ leasachadh nan Inbhean Proifeiseanta agus a’ cur ri leasachadh proifeiseantachd thidsear agus foghlam na h-Alba.

Ballrachd na Comhairle

 • 19 tidsear clàraichte taghte
 • 11 luchd-ùidh foghlaim ainmichte
 • 7 buill neo-chlèireach air an cur an dreuchd le Comataidh Suidheachaidh neo-eisimeileach.

Faic buill làithreach na Comhairle

Dreuchd buill na comhairle

 • stèidheachadh agus cumail suas lèirsinn, adhbhar agus luachan GTC Alba gus cur ri bhith a’ leasachadh càileachd teagasg agus ionnsachadh ann an Alba agus gus cumail suas agus leasachadh Inbhean Proifeiseanta Thidsearan ann an Alba
 • stèidheachadh slighe-stiùiridh GTC Alba agus cumail ceannas air leasachadh ro-innleachdan, planaichean agus poileasaidhean
 • cumail sùil air coileanadh GTC Alba agus a’ dèanamh cinnteach gun tèid gnìomh ceartachaidh a choileanadh gus dèiligeadh ri raointean mu bheilear iomagaineach
 • suidhich, breithnich agus ullaich co-dhìoladh Ceannard GTC Alba
 • thoir gu dìoladh àrd sgioba stiùiridh a thaobh an cuid obrach
 • stèidhich agus cùm sùil air siostam tiomnadh ùghdarrais gus na cùisean a tha air an gleidheadh fo chùram na Comhairle a shoillearachadh, agus an fheadhainn a tha air a bhith air an tiomnadh
 • stèidhich agus cùm suas ro-innleachd conaltraidh èifeachdach
 • coilean dreuchdan tosgaire agus tagaire airson GTC Alba
 • leasaich agus cùm suas dàimhean ri luchd-ùidh GTC Alba
 • dèan cinnteach gu bheil GTC Alba a’ coileanadh a rèir an lagh agus taobh a-staigh an ùghdarrais laghail a tha aige
 • dèan cinnteach gu bheil GTC Alba a’ cleachdadh a stòrasan ann an dòigh cheart agus gu bheil sgrùdadh ionmhais èifeachdach, in-smachd agus frèaman-obrach rianachd riosg ann an àite  
 • aontaich riaghailtean agus poileasaidhean GTC Alba agus feuch ri bhith a’ dèanamh cinnteach gu bheilear a’ gèilleadh dhaibh
 • dèan cinnteach gu bheil GTC Alba a’ coileanadh nan uallachaidhean a tha air mar dheagh fhastaiche
 • a’ gairm agus a’ com-pàirteachadh ann an gnothachas choinneamhan Chomhairle GTC Alba, èisteachdan phanail agus chomataidhean mar as iomchaidh

Feumaidh buill Comhairle GTC Alba aig a h-uile àm cumail ris na h-inbhean as àirde de neo-phàirteachd, treibhdhireas agus neo-chlaonachd ann a bhith a’ coileanadh an dreuchd. 

Tha iad air an riaghladh leis a’ Chòd Giùlain agus an Sgeama Ballrachd.

Coinneamhan na Comhairle

Bidh coinneamhan na Comhairle air an cumail ceithir turais sa bhliadhna, ged a dh’fhaodadh coinneamhan sònraichte a bhith air an cumail ma bhios feum air an son. Tha iad sin fosgailte dhan phoball.

Faigh a-mach tuilleadh.

Sgrìobhainnean Riaghladh na Comhairle

© The General Teaching Council for Scotland - Registered Scottish Charity No. SC006187